1 NT An Phát 99B – Lê Quý Đôn – Gia Cẩm – Việt Trì – Phú Thọ 0975 599 716
2 QT Số 30 Tứ Mỹ – Tam Nông – Phú Thọ
3 NT Anh Quân 1112 Đại Lộ Hùng Vương – Việt Trì – Phú Thọ