STT Tên NT/ QT Địa chỉ Số điện thoại
QT chị Châm
Huyện Thạch Thất – xã Hữu Bằng – chợ Bò
QT Khánh Huyền
Huyện Thạch Thất – xã Hữu Bằng – trạm Diện 5