STT Tên NT/ QT Địa chỉ Số điện thoại
Qt Huệ Lâm
Huyện Phú Xuyên – xã Hồng Minh
09885506893
Qt Phú Đức
Huyện Phú Xuyên – bệnh viện Phú Xuyên
0989653823
QT GPP số 26 Huyện Phú Xuyên – xã Phú Minh
02433507894
QT GPP số 27 Huyện Phú Xuyên – xã Minh Tân – thôn Chợ bái 0943486857
QT GPP 11
Huyện Phú Xuyên – tiểu khu Mỹ Lâm
0977903786