STT Tên NT/ QT Địa chỉ Số điện thoại
1
QT GPP chị Lợi
Huyện Duy Tiên – xã Tiên Ngoại
0966133356
2
QT Tân Dược Ngọc Diệm
Huyện Kim Bảng – xã Tân Sơn
0972921560