Niết bàn là gì ? Ý nghĩa của Niết Bàn trong đạo Phật

Niết bàn là gì ? Niết bàn trong đạo Phật là trạng thái tâm hoàn toàn thanh thản, vắng lặng, sáng suốt, không xao động, đoạn diệt tham ái, đoạn trừ vô minh, chấm dứt mọi khổ đau phiền não.  Niết bàn là gì ? Niết bàn là Nirvana trong tiếng Phạn và Nibhana trong […]

Read More